Free Gujarati Microfiction Quotes by Anurag Basu | 111749896

સાચું જ છે કે,.. સૌથી વધુ ઝેરી સાપ..🐍 ચંદન ના ઝાડ 🌳પર જ રહે છે...😣
છતાં પણ..
બંને માંથી કોઈ પણ પોતાનો ગુણ બદલતા નથી....🙄 read more

View More   Gujarati Microfiction | Gujarati Stories