Free Marathi Shayri Quotes by शिवव्याख्याते सुहास पाटील | 111726388

किती बरं झालं असतं डोळ्यांनाही बोलता आलं असतं ,
मनातील सगळं काही डोळ्यांनाही
ओठाविना बोलता आलं असत.
कवी सु.भ

read more

View More   Marathi Shayri | Marathi Stories