Gujarati Poem by Swati Joshi

મનુષ્ય તરીકે પોતાનાં સારા-નરસા પાસાઓ વિશે 'માંહ્યલા ગુણ મહાદેવ જાણે' એ હિસાબે દરેક સજાગ હોય જ પરંતુ, તેમાંથી શું પ્ર

read more

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories