Gujarati Blog by ....कबीरा....

લાગણી ઑનું show up જરૂરી છે કયારેક કયારેક
દર વખતે બધાં ના સમજી શકે
-....कबीरा....

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories