Gujarati Blog by Kishan Bhatti : 111579480

અસ્પષ્ટતા ત્યાં સુધી જ રહેશે,
જ્યાં સુધી તું મારી સાથે વાત નહીં કરે.
#અસ્પષ્

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories