Gujarati Thought by Jayshree : 111572566

#દ્રશ્ય
આપણી આંખ સામે બનેલી અમુક ઘટના કે બનાવેા
એટલી ઘેરી અસર છોડી જાય

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories