Gujarati Blog by Krishna

મુશ્કેલ છે એટલેજ તો પ્રેમ છે સાહેબ

સરળ હોત તોતો વ્યવહાર થય જાત

#મુશ્કેલ

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories