Gujarati Poem by મનિષ ઠાકોર ,પ્રણય : 111503740

તને પણ પ્રેમ થઈ જાય છે....

નજર થી નજર શું મળી જાય છે
તારો ચેહેરો મોન થઈ જાય છે
માટે કવશું તને પણ પ્રેમ થઈ જાય છે<

read more

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories