Gujarati Sorry by Manisha Gondaliya : 111493607

જીવનમાં બધું પ્લાન કરવું જરૂરી છે? અને કરીએ તો પણ એ મુજબ જીવન ચાલે જ એની ગેરંટી શુ? જીવન કશું ચોક્કસ હોતું નથી. આપણે બ

read more

View More   Gujarati Sorry | Gujarati Stories