Gujarati Thought by Jigna : 111407057

#તેજસ્વી
બળવાન માણસો બળના આધારે જીવન જીવે છે. બુદ્ધિવાન માણસો બુદ્ધિના આધારે

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories