Gujarati Poem by Swati Joshi : 111295470

દરેક સંબંધની શરૂઆત આપણને કોઈની કોઈ વાત પસંદ પડે ત્યાંથી થાય અને એકબીજા સાથે જોડાયા બાદ ધીમે ધીમે આપણે ઈચ્છીએ કે સા

read more

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories