શબ્દોએ ભાવનાની છબી છે, ભાવનાઓ એ સંવેદનાની છબી છે અને સંવેદનાએ મારાં લેખનની છબી છે.

  • 298
  • 340
  • (11)
  • 468
  • (11)
  • 392
  • 366
  • (15)
  • 398
  • 488
  • (11)
  • 356
  • (12)
  • 424
  • (13)
  • 432