Free Marathi Religious Quotes by ડો. માધવી ઠાકર | 111748993

ॐ गजाननं भूंतागणाधि सेवितम्,
कपित्थजम्बू फलचारु भक्षणम्।
उमासुतम् शोक विनाश कारकम्,
नमामि विघ्नेश्वर पाद

read more

View More   Marathi Religious | Marathi Stories