Free Gujarati News Quotes by Jagruti Pandya | 111744136

संस्कृतं न केवलं एका भाषा, अपितु भारतस्य जीवनदर्शनम्। संस्कृतं भारतस्य एकात्मतायाः भाषा। ज्ञानविज्ञानयोः भाषा।

read more

View More   Gujarati News | Gujarati Stories