Free Marathi Good Night Quotes by Chandrakant Pawar | 111736887

श्रमदान जाणीव समजून घेतली म्हणजे श्रमोभ्यास करायला सोपा जातो.
मानवी अंत:करणातून
श्रमविश्वास निर्माण होतान

read more

View More   Marathi Good Night | Marathi Stories