Free Marathi Thought Quotes by Chandrakant Pawar | 111736517

सहज दगड भिरकावला
तर तो नेमका वर्मी लागतो. दबा धरून बसलेला मृत्यू त्यावर चटकन स्वार होतो.

-Chandrakant Pawar

View More   Marathi Thought | Marathi Stories