Free Marathi Quotes Quotes by Hari Alhat | 111728625

राजा भोज मोठा दानशुर होता.
त्याची एक सवयहोती की जेव्हा तो दान देण्यासाठी हात समोकरी तेव्हा तो आपली नजर खाली झुकव

read more

View More   Marathi Quotes | Marathi Stories