Gujarati Poem by s.p.chaudhary. : 111570383

પ્રેમ એટલે કે સાવ ખુલ્લી આંખોથી થતો મળવાનો વાયદો
સ્વપ્નમાં પળાય એવો કાયદો
પ્રેમ એટલે કે તારા ગાલોના ખાડામાં
read more

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories