Gujarati Thought by I. B. T. : 111565031

સાલું આ દિલ પણ એમનું ગુપ્તચર નિક્ળ્યું
દરેક હાલ પહોંચાડી આવતું એમના સુધી...

#ગ

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories