Free Marathi Poem Quotes by शिवव्याख्याते सुहास पाटील | 111543682

तुझी आठवण न यावी असा कोणताच क्षण माझ्या जीवनात नाही, प्रत्येक वेळी मी तुला मागितले असे माझ्या ओठावर कोणतेच नवस नाह

read more

View More   Marathi Poem | Marathi Stories