Marathi Thank You by Swapnil Tikhe : 111538321

सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे

तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।

गोकुळाष्टमीच्या हार्

read more

View More   Marathi Thank You | Marathi Stories