Gujarati Motivational by Jay Modi : 111526760

ઝાઝું હરખાશો નહીં, ત્વરિત જ અજવાળું નહીં થાય,ઝાઝું મુંઝાશો પણ નહીં, ત્વરિત જ અંધારું પણ નહીં થાય...
read more

View More   Gujarati Motivational | Gujarati Stories