Gujarati Quotes by Usha Dattani : 111522366

ઘણા ખરા લોકો તેમના લેખનમાં અર્ધ વિરામ નો આસરો લીયે છે. અર્ધ વિરામ અસરકારક ગણાય છે. વાંચનારને સપષટતા મળે છે.

આ ભ

read more
Usha Dattani 2 month ago

Thank you for your constant support

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories