Gujarati Thought by Radhika Goswami : 111490760

છો તું જુવાન, કર ઉદ્ધાર.
કાયરતાને ત્યાગી લગાર.

તારી હાંકે, મુસીબત ભાગે.
નવિ-નવિ ઉમંગો જાગે.read more

Radhika Goswami 4 month ago

ધન્યવાદ...😊😊

Radhika Goswami 4 month ago

આભાર...🤗🤗

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories