Gujarati Thought by Nita Bhutaiya : 111487999

એક વાર ખોટું બોલવાથી તમે પેહલા બોલેલા હજારો સત્ય પર આંગળી ઉઠી શકે છે..

એક વાર ખોટું કરવાથી સાચા માણસ ની લાગણી દિ

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories