Gujarati Thought by Jay M Lad : 111429993

😊દરેક માનવ ના દિલ માં [રામ] અને [રાવણ] છે.
જીવન શ્રેષ્ઠ જીવવા દિલ માં શું રાખવુ અે આપણે નક્કી કરવાનું છે 😊
read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories