Gujarati Thought by RajNikant PaTel : 111408458

જ્યારે જ્યારે પાપ વધ્યું અને પરાક્રમ ઘટ્યું છે!
ત્યારે ત્યારે નારીએ જગદંબાનું રુપ ધારણ કર્યું છે!

"નારી તું

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories