Gujarati Blog by Jignasa Shah : 111401923

શૂન્ય થી જ હંમેશા શરુઆત થાય છે અને અંત પણ હંમેશા શૂન્ય જ હોય છે . આ બે શૂન્ય ની વચ્ચે આખા જીવનના ગણિતનો સમાવેશ થઈ જાય છ

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories