Gujarati Poem by મોહનભાઈ આનંદ : 111273405

ખેલ છે સપના જેવી , રમત જીંદગી,
દ્રશ્ય સઘળું અદ્રશ્ય હોય છે જીંદગી;

તસલ્લી મળતી રહે , સુખની કલ્પના
હકીકતમાં

read more

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories